Nieuwsberichten

Mededeling bestuur omtrent contributie en coronavirus

“Moeten we nog steeds contributie betalen, nu de trainingen en wedstrijden niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag is ons gesteld. Het antwoord op dit moment is: ja, tot nader bericht blijven we contributie van je rekening afschrijven. Hieronder leggen we uit waarom.

Aangezien niemand weet wat de toekomst brengt, kunnen wij nu ook nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag over contributie. In onze afwegingen hierover spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

1. STANDPUNT KNGU
De KNGU steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het ministerie van VWS heeft naar ons bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 21 april en niet tot 1 juni. Dus pas na 21 april 2020 zal er meer duidelijkheid zijn.

2. FINANCIEEL
Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door; er zijn geen concrete toezeggingen vanuit de landelijke overheid en de KNGU op tegemoetkoming op de kosten. Wel heeft BV Sport de zaalhuur voorlopig opgeschort. Een kwartaal of langer geen contributie zal er direct voor zorgen dat wij als vereniging in de rode cijfers komen wat een bedreiging is voor de continuiteit van de vereniging. Daarnaast kunnen geplande acties als de Paaseitjes en de Koekactie niet plaats vinden. Hiermee valt een bron voor de aanschaf- of reparatie van materialen weg.

3. JURIDISCH
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

4. VERENIGING
Gelet op bovenstaande neemt het bestuur van SGC vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met zijn allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben. In het geval uw persoonlijke financiele situatie het niet toelaat om contributie te betalen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

5. RESUME
De contributie-inning blijft tot nader bericht regulier doorlopen. Daar waar mogelijk zal gesneden worden in de lopende kosten. Als deze crisis ook nog na april 2020 aanhoudt, en er meer duidelijk is vanuit de KNGU, dan zullen we op dat moment bekijken of een en ander nog steeds de juiste blijkt. Wij zullen hiervoor in overleg blijven met de KNGU en BV Sport.

Mocht het komen tot een opschorting van contributie-betaling, zal het bestuur daarvoor een bijzondere Algemene Ledenvergadering moeten uitschrijven. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet aan de orde. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Bestuur Gymnastiekvereniging SGC Stiens, 9 april 2020
Naar alle nieuwsberichten